Säännöt

SUOMALAISTEN KEKSIJÖIDEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1. Säätiön nimi ja kotipaikka
Säätiön nimi on Suomalaisten keksijöiden tukisäätiö ja kotipaikka on Helsinki.

2. Säätiön tarkoitus
Säätiön tarkoitus on edistää suomalaista keksijätoimintaa myöntämällä suomalaisille keksijöille taloudellista tukea keksintöprosessin
eri vaiheissa.

3. Säätiön pääoma
Säätiön säädepääomaksi on luovutettu 30.000 euroa. Tämä säädepääoma, samoin kuin myöhemmin saatavat varat sijoitetaan varmalla
ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiö kerää varansa yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa
omaisuuttaan muillakin tavoin.

4. Säätiön toimintaperiaate
Säätiö myöntää keksijöille hakemuksesta avustuksia ja harjoittaa tiedotustoimintaa. Avustuksien jakamisesta päättää säätiön hallitus.

5. Varojen jako
Kun säätiön pääoman korko- tai muusta tuotosta on vähennetty säätiön hallinnosta johtuneet kulut, on puhdas tulo kirjanpidossa
vuosittain siirrettävä apurahojen tilille. Jotta säätiö voisi toteuttaa tarkoitustaan, eikä apurahojen tilille kerry mainittavammin jaettavia
varoja, on säätiöllä oikeus siirtää hallituksen päätöksen perusteella varoja apurahatilille myös säätiön pääomasta, kuitenkin niin, että
säätiön pääoma ei laske alle 25.000 euron. Lahjoittajien ja testamenttaajien toivomuksesta lahjoituksia voidaan ottaa myös suoraan
apurahojen tilille kirjattaviksi.

Jos avustuksien suuruudesta ja niiden saajista päätettäessä ei saavuteta yksimielisyyttä, tulee hallituksen päätökseksi se mielipide,
jota kannattaa 2/3 hallituksen jäsenistä.

Avustuksien hakemisesta ilmoitetaan hallituksen soveliaaksi katsomalla tavalla

6. Säätiön hallinto
Säätiön hallitus hoitaa säätiön asioita ja huolehtii säätiön säätiölain määräämistä tehtävistä.
Hallitukseen kuuluu 5-12 jäsentä. Hallitus valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Säätiön perustajat kutsuvat
hallituksen ensimmäiset jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Hallituksen jäsenen kuoltua tai estyessä toimimaan
hallituksen jäsenenä tahi erottua hallitus itse valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen
kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa on:

1) käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle
3) määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä
4) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
5) päätettävä hallituksen jäsenien määrästä
6) valittava tarpeen mukaan hallituksen jäsenet

Säätiöllä voi olla asiamies, jonka nimittämisestä, tehtävistä ja taloudellisista eduista päättää hallitus. Asiamies nimitetään
tehtävään toistaiseksi.

Säätiöllä voi olla valtuuskunta, jonka asettamisesta sekä ensimmäisten jäsenten määrästä ja nimeämisestä päättää hallitus. Jos
valtuuskuntaa ei ole asetettu, sille annettuja tehtäviä hoitaa säätiön hallitus.

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on viisi vuotta.
Valtuuskunnan jäsenen kuoltua tai estyessä toimimaan valtuuskunnan jäsenenä tahi erottua valtuuskunnan itse valitsee hänen tilalleen
uuden jäsenen. Valtuuskunta valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa.

Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen kun läsnä on enemmän kuin puolet valtuuskunnan jäsenistä.

Säätiön valtuuskunnan vuosikokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä ja siinä esitetään hallituksen kertomus ja tilit
kuluneelta vuodelta sekä tilintarkastajain lausunto, minkä jälkeen valtuuskunnan asiana on:

1) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
2) päättää valtuuskunnan jäsenten määrästä
3) täydentää tarpeen mukaan valtuuskuntaa
4) valita tilintarkastaja ja hänen varamiehensä tarkastamaan kuluvan vuoden hallintoa ja tilejä;

Lisäksi valtuuskunnan tulee hallituksen ohella toimia keksijöiden, rahoittajien ja liike-elämän välisen yhteistyön edistäjänä.

7. Säätiön nimenkirjoitus
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai säätiön asiamies yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen
oikeuttaman muun henkilön kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava helmikuun loppuun
mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

9. Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle
Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja
tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja
rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja
rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

10. Säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on
saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun
tarkoitukseen

Comments are closed